3500 تومان

دانلود پایان نامه کدینگ و اینکدینگ اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری

تعداد صفحات:75 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول کدینگ و مدالاسیون کدینگ و مدالاسیون انتقال داده‌های آنالوگ و دیجیتال داده ها و سیگنال ها انتقال آنالوگ و دیجیتال فصل دوم کدینگ دیجیتال به دیجیتال [...]

مشاهده و خرید
4000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

تعداد صفحات:253 نوع فایل:word فهرست مطالب: ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬ ‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻳﻜﭙﺎرچگی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳک ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮلی [...]

مشاهده و خرید
4500 تومان

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

تعداد صفحات:131 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER آشنایی با ASP.NET ویژگی های ASP.NET زبان های برنامه نویسی در ASP.NET ابزارهای ASP.NET مقایسه [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

دانلود پروژه امنیت دیجیتالی (SSL)

تعداد صفحات:78 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست گواهینامه دیجیتالی چیست و چرا ما به یکی نیاز داریم؟ ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی پخش کردن گواهینامه [...]

مشاهده و خرید